ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ದೇವಾಲಯ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತಪಸ್ಸುಕಾಲದ ಧ್ಯಾನಕೂಟ 15.03.2019 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 17.03.2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಬಲೆಗಾರು ಶಿಲುಬೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

 

 

Comments powered by CComment

Home | About Us | Sitemap | Contact Us

Copyright ©2019 - www.shimogadiocese.org. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House
Malligenahalli
Sagar Road
Shimoga- 577 205
KARNATAKA - INDIA