title_1
title_2
title_3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Welcome to the website of the Shimoga Diocese, India
DIOCESE OF SHIMOGA
Harihar Annual Feast celebration
  • HARIHAR FEAST
Tab
    CvÀåAvÀ ¸ÀqÀUÀgÀ¢AzÀ ºÀjºÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀiÁvÉAiÀÄ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ DZÀgÀuÉ ¸É¥ÉÖA§gï 8, 2013gÀAzÀÄ, ºÀjºÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ DgÉÆÃUÀå ªÀiÁvÉAiÀÄ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀªÀÅ CvÀåAvÀ «dÈA¨sÀuÉ zsÁ«ÄðPÀ ±ÀæzÁÝ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ ¥ÀæzsÁ£À ¥ÀÇeÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄ®âUÀðzÀ zsÀªÀiÁðzsÀåPÀëgÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÇdå gÁ§ðmï «ÄgÁAqÀ EªÀgÀÄ £ÉgÀªÉÃj¹zÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥Àæ¨ÉÆÃzsÀ£É ¤ÃrzÀ EªÀgÀÄ. EA¢£À ¢£ÀUÀ¼ÀÀ°è ¥ÀæwAiÉƧâgÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, vÀ£ÀÆä®PÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ GvÀÛªÀÄ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀgÀÄ EAzÀÄ «±Àé ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À d£À¸ÀASÁå C£ÀÄ¥ÁvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À C£ÀÄ¥ÁvÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÉ JAzÀÄ d£ÀUÀtw ºÉüÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ DWÁvÀPÁj «µÀAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ zËdð£ÀåUÀ¼ÀÄ ¤®è¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸Á»wUÀ¼ÁzÀ qÁ|| r.¥sÁææ¤ì¸ï PÉìëAiÀÄgï EªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ "ºÀjºÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀiÁvÉAiÀÄ ZÀjvÉæ" ¥ÀŸÀÛPÀ ºÁUÀÆ ªÀA. qÀÄ«ÄAUï qÀAiÀĸï EªÀgÀÄ DAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ°è §gÉ¢gÀĪÀ "¢ ©æÃ¥sï E¸ÀÖj D¥sï ºÀjºÀgÀ ±ÉæöÊ£ï" JA§ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß zsÀªÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹zÀgÀÄ. EzÉà ªÉÃ¼É E§âgÀÆ §gÀºÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÇdågÀÄ ¸À£Á䤹zÀgÀÄ ºÁUÉAiÉÄà §æzÀgï n.PÉ.eÁdðgÀªÀgÀ£ÀÆß F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ.
 
Harihar Feast 2013
 
Harihar Feast 2013
 
 

DIOCESAN COMMISSIONS
DIOCESE MAP & EVENTS
PARISHES OF THE DIOCESE
Home | Abou Us | Diocese | Commissions | Parishes | Institutions | Media Resources | Faith Resoruces | Links | Contact Us
© 2012 Commission for Social Communication, Diocese of Shimoga. All Rights Reserved